17 Garizi de vanzare Tiraspol 2012 – foto Cristina Nichitus Roncea – Basarabia-Bucovina.Info